ایناستاغارام و تلوگرام

insta: dark.mh :)

tel: DarkMH

آیندگان خواهند خواند

در یک اقدام تاریخی تلگرامش را از رده خارج کرد :)

کیستم؟

تا دو هفته دیگه همه چیز فقط المپیاد :)

:)طراح قالب : داداش عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان